Sunday, April 12, 2015

Depot Metro Tower - Bình mới rượu cũ

Sau khi hoàn thành block A và đã bàn giao nhà cho khách hàng, Chủ đầu tư Phúc Lộc Thọ tiếp tục triển khai bán Block B dự án Emerald Thủ Đức, và đổi tên dự án thành căn hộ Depot Metro Tower Thủ Đức.